ดาบตำรวจสุระ คงเกษม
นายกเทศมนตรีตำบลซาง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/04/2016
ปรับปรุง 05/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 64623
Page Views 123184
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
                                                       ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลซาง
 
ที่ แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์
1 แนวทางที่  1  การพัฒนาคมนาคมและขนส่ง
แนวทางที่  2  การพัฒนางานสาธารณูปโภค
แนวทางที่  3  แนวทางการพัฒนาอาคาร
แนวทางที่  4 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2 แนวทางที่  1  การพัฒนาแผนงานและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
แนวทางที่  2  การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
แนวทางที่  3  การพัฒนาด้านการศึกษา
แนวทางที่  4  การพัฒนาด้านการสาธารณสุข
ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3 แนวทางที่  1  แนวทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ด้านการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย กรรมและการท่องเที่ยว
4 แนวทางที่  1  การพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
แนวทางที่  2  การป้องก้นและบรรเทาสาธารณภัย
ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย
5 แนวทางที่  1  การพัฒนาด้านการคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
แนวทางที่  2  ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ  ต่าง ๆ
ด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
6 แนวทางที่  1  การพัฒนาด้านการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม
แนวทางที่  2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน
แนวทางที่  3  แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมศาสนา
ด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
7 แนวทาง  1  การพัฒนาด้านการจัดหาอาคารสถานที่  เครื่องมือ เครื่องใช้ประจำสำนักงาน
แนวทางที่ 2  การพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
แนวทางที่ 3  การบริหารจัดการภายในองค์กรเพื่อบริการประชาชน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี