ดาบตำรวจสุระ คงเกษม
นายกเทศมนตรีตำบลซาง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/04/2016
ปรับปรุง 05/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 64676
Page Views 123240
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนอัตรากำลัง  3  ปี

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2558 - 2560
เทศบาลตำบลซาง

-----------------------------------
1.   หลักการและเหตุผล
                    เทศบาลตำบลซาง  อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ  มีหลักการและเหตุผลในการจัดทำแผนอัตรากำลัง  3  ปี  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2558- 2560 ดังนี้
1.1  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตำแหน่ง  กำหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น              ( ก.จังหวัด )  กำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าจะมีตำแหน่งใด  ระดับใด  อยู่ในส่วนราชการใด  จำนวนเท่าใด 
ให้คำนึงถึงอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ  ความยาก  คุณภาพ  และปริมาณของงาน  ตลอดจนภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาลที่จะต้องจ่าย
ในด้านบุคคล โดยให้เทศบาลจัดทำแผนอัตรากำลังของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้ในการกำหนดตำแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
กลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง)  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง)
กำหนด
                    1.2  คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(ก.กลาง)ได้มีมติเห็นชอบประกาศกำหนดการกำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น  โดยกำหนดแนวทางให้เทศบาลจัดทำแผนอัตรากำลังเพื่อเป็นกรอบในการกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล  โดยให้เสนอคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดบึงกาฬ (ก.ท.จ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยได้กำหนดให้เทศบาลแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลังวิเคราะห์อำนาจหน้าที่  ภารกิจ
 ความต้องการกำลังคน  การวางแผนการใช้กำลังคน  จัดทำกรอบอัตรากำลัง  กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
ตามแผนอัตรากำลัง  3  ปี
                    1.3 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  เทศบาลตำบลซางจึงได้จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี  สำหรับปีงบประมาณ  พ.ศ.2558 – 2560  ขึ้น
 
2.  วัตถุประสงค์
2.1  เพื่อให้เทศบาลตำบลซาง  มีโครงสร้างการแบ่งงาน และระบบงานที่เหมาะสม ไม่ซ้ำซ้อน
2.2  เพื่อให้เทศบาลตำบลซาง มีการกำหนดตำแหน่ง การจัดอัตรากำลัง โครงสร้างให้เหมาะสมกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ.2496 เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 และตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2.3  เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดบึงกาฬ(ก.ท.จ.) ตรวจสอบการกำหนดตำแหน่งและการใช้ตำแหน่งพนักงานเทศบาลว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่
2.4 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนการใช้อัตรากำลังการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลซาง
2.5  เพื่อให้เทศบาลตำบลซาง  สามารถวางแผนอัตรากำลัง ในการบรรจุแต่งตั้งพนักงานเทศบาล  เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  เกิดประโยชน์
ต่อประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอำนาจหน้าที่  มีประสิทธิภาพมีความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน  และมีการลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่
ไม่จำเป็นการปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
2.6  เพื่อให้องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
 
3.  ขอบเขตและแนวทางในการจัดทำแผนอัตรากำลัง  3  ปี
คณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลังของเทศบาลตำบลซาง  ซึ่งมีนายกเทศมนตรีตำบลซางเป็นประธาน  เห็นสมควรให้จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี  โดยให้มีขอบเขต
เนื้อหาครอบคลุมในเรื่องต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้
3.1  วิเคราะห์ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของเทศบาลตำบล ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13 ) พ.ศ. 2552  และตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ตลอดจนกฎหมายอื่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  นโยบายของรัฐบาลและสภาพปัญหาของตำบลซาง
3.2  กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน  เพื่อรองรับภารกิจ ตามอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ให้สามารถแก้ปัญหาของตำบล 
ท้องถิ่นชุมชน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.3  กำหนดตำแหน่งในสายงานต่าง ๆ  จำนวนตำแหน่ง  และระดับตำแหน่งให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ  ปริมาณงานและคุณภาพของงาน 
รวมทั้งสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่าง ๆ
3.4 จัดทำกรอบอัตรากำลัง 3 ปี  โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกิน ร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่าย
3.5  ให้พนักงานเทศบาลทุกคน  ได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถ  อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 
4.  สภาพปัญหาของพื้นที่และความต้องการของประชาชน
 เพื่อให้การวางแผนอัตรากำลัง  3  ปี  ของเทศบาลตำบลซางมีความครบถ้วน เทศบาลตำบลซางสามารถดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วิเคราะห์สภาพปัญหาในเขตพื้นที่ของเทศบาลว่ามีปัญหาอะไร  และความจำเป็นพื้นฐานและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ที่สำคัญ  ดังนี้
4.1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลซาง
4.1.1  ที่ตั้ง
                ตั้งอยู่ตอนใต้ของอำเภอเซกา  มีแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ที่สำคัญและเป็นแหล่งอาหารทางธรรมชาติ  3  สาย  คือ
-        กุดซาง  ตั้งอยู่ในบ้านซาง  หมู่ 1  บ้านซางใต้  หมู่ 9  บ้านดงสาร หมู่ 6  บ้านโนนสง่า  หมู่ 10 และบ้านซางเหนือ หมู่ 13 
-        ลำน้ำสงคราม  เป็นลำน้ำกั้นระหว่างจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดสกลนครไหลผ่าน  บ้านซ่อมกอก หมู่ 3 บ้านซ่อมกอกเหนือ หมู่ 11  บ้านท่าเรือ  หมู่  8 
บ้านท่าสำราญ หมู่ 2 บ้านท่าสำราญเหนือ หมู่ 12 บ้านซางใต้  หมู่ 9 และบ้านดงสาร หมู่  6
-        ลำน้ำฮี้  เป็นเส้นกั้นอาณาเขต  ระหว่างตำบลเซกา  กับตำบลซางและเป็นลำน้ำกั้นระหว่างจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดนครพนม ไหลผ่านบ้านหนองยาง
หมู่ 5 บ้านสันกำแพง  หมู่ 7  บ้านโคกบริการ หมู่ 4  บ้านโนนสง่า หมู่ 10  บ้านซางเหนือ หมู่  13  บ้านซางใต้ หมู่ 9  และบ้านซาง หมู่  1
                    4.1.2  เนื้อที่
               ตำบลซางมีเนื้อที่ประมาณ   137.73  ตารางกิโลเมตร 
                    4.1.3  ภูมิประเทศ 
                         อาณาเขต
ทิศเหนือ         ติดกับ ตำบลหนองทุ่ม และตำบลเซกา  จังหวัดบึงกาฬ
ทิศใต้             ติดกับ ตำบลท่าก้อน ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร        
ทิศตะวันออก    ติดกับ ตำบลนาทม  อำเภอนาทม   จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันตก      ติดกับ ตำบลหนองบัวสิม  อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร

                    4.1.4  ข้อมูลประชากร
1)   มี  13  หมู่บ้าน จำนวนหลังคาเรือน   2,229   หลังคาเรือน
2)   จำนวนประชากรทั้งหมด    8,679  คน  รายละเอียดดังนี้
หมู่ที่ ชื่อบ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน ชื่อผู้นำ
ชาย หญิง
รวม
1 บ้านซาง 234 235 469 124 นายอัมพร  คำจุมพล
2 บ้านท่าสำราญ 289 265 554 151 นายศีลธรรม  สืบสิงห์
3 บ้านซ่อมกอก 460 462 922 215 นายปังทอง  สีม่วง
4 บ้านโคกบริการ 251 276 527 157 นายเดชศรี  พรมเชษฐา
5 บ้านหนองยาง 246 280 526 143 นายสมัย  บุญโท
6 บ้านดงสาร 316 283 599 150 นายสมจิตร  สายทอง
7 บ้านสันกำแพง 365 376 741 187 นายสมจิต  ศรีทอง
8 บ้านท่าเรือ 143 136 279 56 นายวิเชียร  หลวงเดช
9 บ้านซางใต้ 438 450 888 242 นายสุรพงษ์  ทองแดง
10 บ้านโนนสง่า 496 487 983 276 นายธนวัฒน์  พูลผล
11 บ้านซ่อมกอกเหนือ 484 455 939 234 นายมา  ติวงค์
12 บ้านท่าสำราญเหนือ 315 310 625 144 นายกฤติกูล  ฤกษ์ชัย
13 ซางเหนือ 308 319 627 150 นายประสิทธิ์  บุญชาญ
รวม 4,345 4,334 8,679 2,229  
 
3) มีความหนาแน่นเฉลี่ย 63.01 คน/ตารางกิโลเมตร ( จำนวนประชากร÷พื้นที่ทั้งหมด)  
4) มีความหนาแน่นเฉลี่ย 3.89 คน/ครัว (จำนวนประชากร÷ครัวเรือน)
                       หมายเหตุ : ข้อมูลจากที่ทำการปกครองอำเภอเซกา  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557
 
4.2  สภาพทางเศรษฐกิจ
4.2.1 อาชีพ
ประชากรในตำบลซางส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร  เช่น ทำนา ทำไร่ สวนยางพารา  สวนปาล์ม  ค้าขายและรับจ้าง
4.2.2 หน่วยธุรกิจ
ในเขตเทศบาลตำบล
      -  โรงแรม/รีสอร์ท/หอพัก                         9        แห่ง
      -  ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                                2        แห่ง
      -  บริษัท เอกชน                                     3        แห่ง      
4.3สภาพสังคม
4.3.1การศึกษา
      -  โรงเรียนประถมศึกษา                           3        แห่ง
      -  โรงเรียนอาชีวศึกษา                             1        แห่ง
      -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                7        แห่ง
      -  โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษามัธยมต้น        1       แห่ง
                      4.3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา
      -  วัด/สำนักสงฆ์                                       12      แห่ง
      -  โบสถ์คริสต์                                            1      แห่ง
4.3.2                     การสาธารณสุข
      -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล                      1        แห่ง
      -  ศูนย์สาธารณสูขมูลฐาน                        13      แห่ง    
4.4  การบริการพื้นฐาน
4.4.1 การคมนาคม
                - มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2094 ผ่าน  เชื่อมระหว่าง อำเภอเซกา กับ อำเภออากาศอำนวย
                - มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2145 จากแยก บ้านหนองยาง ถึง บ้านซาง
                - มีรถโดยสารประจำทางวิ่งระหว่าง อำเภอเซกา ถึง จังหวัดสกลนคร   
4.4.2 การโทรคมนาคม
      -  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขเอกชน              1        แห่ง
      -  เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์                            3        แห่ง
      -  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                                  4        แห่ง
          4.4.3  การไฟฟ้า  มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน  ทุกครัวเรือน
          4.4.4  แหล่งน้ำธรรมชาติ
      -  ลำน้ำ,ลำห้วย                                            3        สาย
      -  บึง,หนองและอื่น ๆ                                   87      แห่ง
4.4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
      -  ฝาย                                                           9       แห่ง
      -  บ่อน้ำตื้น                                                  469    แห่ง
      -  ประปาหมู่บ้าน                                          20      แห่ง

4.5  ข้อมูลอื่น ๆ
     4.5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
                พื้นที่ป่าชุมชนในเขตสาธารณะประโยชน์  มีประมาณ  20 % ของพื้นที่ทั้งหมด  มีแหล่งน้ำสาธารณะของตำบลประมาณ 30 % ของพื้นที่ทั้งหมด
     4.5.2มวลชนจัดตั้ง
      -  ลูกเสือชาวบ้าน  4  รุ่น                                              135    คน
      -  หมู่บ้านอาสาพัฒนาป้องกันตนเอง (อพป.)                 30     คน
      -  อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)                                159      คน
      -  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร. )  3  รุ่น   56     คน
      -  OTOS                                                                        9      คน
               4.6 ศักยภาพ
ก.  ศักยภาพในตำบล
                     (1)  จำนวนบุคคลากร                 จำนวน           51       คน
                         -  สำนักปลัดเทศบาล                จำนวน           15       คน
                         -  กองคลัง                                จำนวน              7        คน
                         -  กองช่าง                               จำนวน              7        คน
                         -  กองการศึกษา                       จำนวน             3        คน
                         -  กองสวัสดิการฯ                     จำนวน              2        คน
                         -  ครูผู้ดูแลเด็ก                         จำนวน               8        คน
                         -  ผู้ดูแลเด็ก                             จำนวน               9        คน     
                     (2)  ระดับการศึกษาของบุคคลากร
                         -  ประถมศึกษา                     จำนวน                2       คน
                         -  มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา       จำนวน         13      คน
                         -  ปริญญาตรี                        จำนวน              30       คน
                         -  สูงกว่าปริญญาตรี                จำนวน             6       คน

(3)  รายได้ของเทศบาลตำบลซาง  ประจำปีงบประมาณ  2556
 
หมวด ประมาณการ
(บาท)
รายรับจริง
 (บาท)
ภาษีอากร 300,000 320,547.15
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 255,000 437,780
รายได้จากทรัพย์สิน 150,000 235,871.45
รายได้จากค่าสาธารณูปโภคและพาณิชย์ 600,000 596,900
เงินอุดหนุน 16,524,272 11,928,092
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 600,000 239,252.98
ภาษีจัดสรร 14,445,000 16,727,811.88
รวมรายรับ 32,874,272 30,486,255.46
 
         
ข. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
                      (1)  การรวบรวมกลุ่มของประชาชน
                        -  กลุ่มอาชีพ (ทอผ้า,เย็บผ้า ฯลฯ )                        20   กลุ่ม
                         -  กลุ่มออมทรัพย์ ฯ                                                 4    กลุ่ม             
                         -  กลุ่มผู้สูงอายุ                                                       1    กลุ่ม
          -  กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์                                                  13    กลุ่ม
          -  กองทุนสวัสดิการผู้สูงอายุ                                                 1    กลุ่ม
          -  กองทุนการจัดสวัสดิการชุมชนตำบลซาง                          1    กลุ่ม
          -  กลุ่มสตรีตำบลซาง                                                            1    กลุ่ม
                     (2)  จุดเด่นของพื้นที่ตำบลซาง
ตำบลซาง  เป็นชุมชนที่มีความหนาแน่นแบ่งเป็น  3  ชุมชนใหญ่ๆ คือ  ชุมชนบ้านซาง ชุมชนบ้านซ่อมกอก และชุมชนบ้านท่าสำราญ 
ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม  น้ำท่วมถึง  พื้นที่บริเวณน้ำท่วมบางส่วนสามารถทำการเกษตรได้ในฤดูแล้ง และมีแม่น้ำ 3 สาย ไหลผ่านซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญในการเกษตรและเป็นแหล่งอาหารสำหรับประชาชนในพื้นที่
มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ  คือ  สวนสาธารณะอุทยานกุดซาง  มีศาลากาญจนาภิเษกอยู่ริมฝั่งกุดซาง ซึ่งอุทยานดังกล่าวเป็นบึงขนาดใหญ่  มีพื้นที่ 1,885 ไร่ ครอบคลุม 4 หมู่บ้าน คือ บ้านโนนสง่า  บ้านซางเหนือ  บ้านซาง บ้านซางใต้  มีป่าชุมชนที่มีต้นยางใหญ่อายุกว่า 100 ปี รายล้อมรอบบึงขนาดใหญ่ดังกล่าว  ในป่าชุมชนมีฝูงลิงแสมอาศัยอยู่รวมกันกว่า 300 ตัว  ซึ่งทางเทศบาลตำบลซางได้จัดพื้นที่ให้อาหารลิง  และใช้เป็นสถานที่ในการจัดงานประเพณีแข่งเรือยาว ประเพณีลอยกระทง ประจำปีทุกปี ซึ่งบรรยากาศน่าชมและน่าผักผ่อนหย่อนใจอย่างยิ่ง
4.7  สภาพปัญหาของพื้นที่
4.7.1  ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน                                       
                              1.  ปัญหาแหล่งไม้ใช้สอยและเชื้อเพลิง                        
                              2.  ปัญหาการประกอบธุรกิจในหมู่บ้าน (สภาพทางเศรษฐกิจในหมู่บ้าน)     
                              3.  ปัญหาสิทธิในที่ดินทำกิน                          
                              4.  ปัญหาการคมนาคม                                                   
                              5.  ปัญหาการไม่มีสัตว์ใช้งาน                                                       
                    4.7.2 ปัญหาการผลิต  การตลาด  รายได้และการมีงานทำ                            
                              1.  ปัญหาการอพยพหางานทำ                       
2.  ปัญหาการทำงานเกษตรฤดูแล้ง                                                
3.  ปัญหาผลผลิตทางการทำงาน                              
                             4.  ปัญหาการประกอบอาชีพและการมีงานทำ                                   
                              5.  ปัญหาการประกอบอาชีพอื่น ๆ  (อาชีพเสริม)
                    4.7.3  ปัญหาสาธารณสุขและการอนามัย                                                
                              1.  การได้รับการคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาล                                
                              2.  การวางแผนครอบครัว                                                          
                    3.  น้ำหนักเด็กแรกเกิดต่ำกว่า  2,500  กรัม
                              4.  สุขลักษณะในหมู่บ้าน (ความสะอาด)
 
4.7.4  ปัญหาแหล่งน้ำกินน้ำใช้และเพื่อการเกษตร       
                              1.  แหล่งน้ำดื่มไม่เพียงพอ
2.  ขาดแหล่งน้ำสะอาดดื่มเพียงพอตลอดปี
3.  น้ำเพื่อการเกษตรและความเพียงพอของน้ำเพื่อการเกษตร
4.  คุณภาพและความเพียงพอของน้ำใช้
                    4.7.5  ปัญหาความรู้  การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อการปรับปรุงคุณภาพชีวิต     
                              1.  ปัญหาการให้ความรู้ด้านคุณภาพชีวิต
2.  ปัญหาอัตราการเรียนต่อของประชาชน
3.  ปัญหาการให้ความรู้ของรัฐ
4.  ปัญหาระดับการศึกษาของประชาชน
5.  กิจกรรมทางศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม และกีฬา
                    4.7.6  ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        
                              1.  ปัญหาน้ำเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง
                              2.  ปัญหาคุณภาพของดิน        
3.  ปัญหาป่าไม้ถูกตัดทำลาย
4.  ไม่มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
5.  การจัดเก็บและการกำจัดขยะ                                                  
                    4.7.7  ปัญหาการบริหาร  และการจัดการของเทศบาลตำบล                         
1.  พนักงานเข้าใจระเบียบไม่ถ่องแท้ (ขาดความรู้ไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน)
                                        2.  สมาชิกไม่เข้าใจในระเบียบและหน้าที่ของตนเอง (ขาดความรู้ไม่มีประสบการณ์)
                              3.  ขาดเครื่องมือสื่อสารไว้ใช้ในการติดต่อหน่วยราชการ (โทรศัพท์, วิทยุ)    
                              4.  ไม่มีบ้านพักอาศัยของพนักงาน
4.7.8  ปัญหาอื่น ๆ
               1.  ปัญหายาเสพติดภายในหมู่บ้าน        

4.3  ความต้องการของประชาชน

 4.3.1.   ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน                                          
                              1.  ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกต้นไม้และปรับปรุงสิ่งแวดล้อม                       
2.  จัดตั้งร้านสหกรณ์และร้านค้าชุมชนให้ราษฎรเป็นสมาชิกอบรมเรื่องการ
     ดำเนินการให้ สมาชิก
3.  ต้องการที่ดินเป็นของตนเอง            
                              4.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่, เสริมเหล็ก                                  
                              5.  ท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านได้สะดวก
           4.3.2.  ความต้องการทางด้านผลผลิต การตลาด รายได้ และ

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 226.5 KB