ดาบตำรวจสุระ คงเกษม
นายกเทศมนตรีตำบลซาง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/04/2016
ปรับปรุง 05/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 64646
Page Views 123207
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์ (Vision)
   “ ตำบลซางชุมชนน่าอยู่  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
      พัฒนาพื้นที่เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดบึงกาฬ
พันธกิจ(Mission) 
1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  การสาธารณูปโภคและแหล่งน้ำสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2. พัฒนาการศึกษา สวัสดิการและสาธารณสุข ในชุมชนให้ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน และได้การพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. ส่งเสริม และพัฒนา การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว
4. พัฒนาระบบการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จัดระเบียบและรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมให้มีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
6. อนุรักษ์ฟื้นฟูวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. การบริหารจัดการที่ดี การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงาน
เป้าหมาย(Goals)    
1. สามารถบริหารและจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐาน  การสาธารณูปโภคและจัดการแหล่งน้ำ
   สาธารณะในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. การศึกษาทุกระดับในชุมชนได้รับการส่งเสริม สนับสนุนและได้การพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่ในชุมชนอย่าง
   ยั่งยืน
4. เกษตรกรได้รับการพัฒนาและส่งเสริมทักษะการประกอบอาชีพเสริมรายได้  รวมทั้งสามารถ
   พัฒนาการเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
5. ชุมชนมีระบบการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพ
6. ในชุมชนมีกระบวนการและมาตรการเพื่อจัดระเบียบสังคม รวมทั้งมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสงบความเรียบร้อยของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. ประชาชนในชุมชนทุกระดับได้การส่งเสริม ป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยอย่างครอบคลุมและมี
   ประสิทธิภาพ
8. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลและอนุรักษ์ฟื้นฟูให้คงอยู่ในชุมชนอย่างยั่งยืน
9. ชุมชนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน
10. เกิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เป็นเอกลักษณ์ในชุมชน
11. ประชาชนทุกระดับในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี       
12. เกิดการบูรณาการสานความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหาของชุมชน