ดาบตำรวจสุระ คงเกษม
นายกเทศมนตรีตำบลซาง
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 26/04/2016
ปรับปรุง 05/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 64612
Page Views 123173
 
บทบาทและหน้าที่
สำนักปลัด
สำนักปลัดเทศบาล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล  และราชการที่มิได้กำหนดเป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ  รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทาง  และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล  โดยมีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล  เป็นผู้บังคับบัญชา  พนักงานเทศบาล  และพนักงานจ้าง  และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดเทศบาล  มีการแบ่งโครงสร้างส่วนราชการออกเป็น 3 ฝ่าย  และแบ่งออกงานต่าง ๆ ดังนี้
 ฝ่ายอำนวยการ
·        งานเจ้าหน้าที่
·       งานธุรการ
·       งานทะเบียนราษฎร
ฝ่ายวิชาการและแผนงาน
·        งานนิติการ
·       งานประชาสัมพันธ์
·       งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ
·        งานเทศกิจ
·       งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
กองการศึกษา
          กองการศึกษา  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  งานการศึกษาปฐมวัย  งานกีฬาและนันทนาการ  งานกิจการศาสนา  และงานส่งเสิรมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมโดยรับผิดชอบการปฏิบัติงานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  และควบคุมดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน  6 แห่ง 
 
 
กองคลัง
กองคลัง  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานการเงินและบัญชี  งานพัสดุและทรัพย์สิน  งานพัฒนารายได้และงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  โดยรับผิดชอบการปฏิบัติงาน  ดังนี้
งานการเงินและบัญชี
มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1)       งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
2)      งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
3)      งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
4)      งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญจ่าย
5)      งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประการ
6)      งานจัดทำรายการประจำวัน ประจำเดือน  ประจำปี  และรายการอื่น ๆ
งานผลประโยชน์
มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1)       งานจัดทำป้ายประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี
2)      งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี  (ผ.ท.5)
3)      งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน  หรือแนบคำร้องของผู้เสียภาษี  ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น ๆ
4)      งานพิจารณาการประเมินและกำหนด
งานพัสดุและทรัพย์สิน
มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1)       งานการซื้อและการจ้าง
2)      งานการซ่อมและบำรุงรักษา
3)      งานจัดทำทะเบียนพัสดุ
4)      งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
5)      งานการจำหน่ายพัสดุ
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
มีหน้าที่เกี่ยวกับ
1)       งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน
2)      งานปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
3)      งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่
4)      งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
5)      งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน
6)      การจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน  และงานบริหารข้อมูล
7)      งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
          กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่  ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  งานส่งเสริมสุขภาพ   งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ  งานสัตวแพทย์และงานธุรการ  โดยรับผิดชอบการปฏิบัติงาน  ดังนี้
          งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
          มีหน้าที่เกี่ยวกับงานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม  งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ  งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ  งานรักษาความสะอาด  งานป้องกันควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ  งานสุขาภิบาลโรงงาน  งานชีวอนามัย  งานฌาปนกิจ  และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
          งานสัตวแพทย์
          มีหน้าที่เกี่ยวกับงานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์  งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์  งานควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์  งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
          งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
          มีหน้าที่เกี่ยวกับงานด้านส่งเสริมสุขภาพ  งานสาธารณสุขมูลฐาน  งานควบคุมแมลงและพาหะนำโรค  งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ  งานป้องกันและการติดยาและสารเสพติด  และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
         
กองช่าง
          กองช่าง  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิศวกรรม  งานสถาปัตยกรรม  งานผังเมือง  และการควบคุมอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย  และงานสาธารณูปโภค  งานสวนสาธารณะ  งานศูนย์เครื่องจักรกล  งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ  รวมทั้งดูแลรับผิดชอบงานจัดตกแต่งสถานที่ใน  งานราชพิธี  งานรัฐพิธี  และงานประเพณีท้องถิ่นตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานวิศวกรรม  งานสถาปัตยกรรม  งานสาธารณูปโภค  งานสวนสาธารณะ  และงานไฟฟ้าสาธารณะ  ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงานวินิจฉัยสั่งการ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คำปรึกษา  แนะนำ  ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งกองช่างได้แบ่งงานออกเป็น  2  งาน  ดังนี้
1.  ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  มีหน้าที่  ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิศวกรรม  งานสถาปัตยกรรม  งานผังเมืองและการควบคุมอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย  แบ่งออกเป็นงานต่าง ๆ ดังนี้
*  งานวิศวกรรม      *  งานสถาปัตยกรรม      *  งานผังเมือง
2.  ฝ่ายการโยธา  มีหน้าที่  ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสาธารณูปโภค  งานสวนสาธารณะ  งานศูนย์เครื่องจักรกล  และงานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
            *  งานสาธารณูปโภค             *  งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ
            *  งานสวนสาธารณะ             *  งานศูนย์เครื่องจักรกล
 
กองสวัสดิการสังคม
          กองสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์  การส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน  การพัฒนาชุมชน  การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด  การให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและปฏิบัติงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 งานสังคมสงเคราะห์
1.       การสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก  ขาดแคลน  ไร้ที่พึ่ง  ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ และผู้สูงอายุ
2.      การสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว
3.      การให้คำปรึกษา  แนะนำ  ในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับบริการ
4.      การประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์และงานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
5.      การสอดส่อง  ดูแล  ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่วัย
6.      ให้คำปรึกษา  แนะนำ  แก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด่านต่าง ๆ
7.      การสงเคราะห์เด็กและเยาวชน  สตรี  ที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ
8.      การสงเคราะห์ผู้พิการทุพพลภาพ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเอดส์
9.      การสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
10.   การสนับสนุนดูแลการดำเนินงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
งานพัฒนาชุมชน
1.       การสำรวจข้อมูลชุมชน ส่งเสริมการจัดตั้งและเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน  สนับสนุนการรวมกลุ่ม/องค์กรชุมชน  เพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา  
          ปรับปรุง  แก้ไขปัญหาในชุมชนของตนเอง
2.      การฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
3.      การจัดระเบียบชุมชน
4.      การดำเนินการพัฒนาชุมชน  ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  การศึกษา  การอนามัยสุขาภิบาล  และสิ่งแวดล้อม
5.      การเสริมสร้างองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง  สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชน
6.      การดูแลการบริหารการจัดการกองทุนชุมชนเมือบง
7.      การส่งเสริมอาชีพเสริมสร้างรายได้แก่ประชาชน
8.      การสนับสนุนส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน
9.      การสนับสนุนส่งเสริมการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
10.  การสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล